انتظار یعنی ...

 انتظار یعنی ما باید خودرا برای سربازی امام زمان آماده کنیم.فکر نکنیم چون امام زمان خواهدآمد،امروز وظیفه ای نداری.اعتقاد به امام زمان بمعنای گوشه گیری نیست.اگر ما سرباز ایشانیم،باید خودرا برای مبارزه با ظلم و بی عدالتی آماده کنیم.
رهبرانقلاب81.7.30

/ 0 نظر / 21 بازدید