شجاعی‌ کیاسری:

سؤال از رئیس‌جمهور در نشست مشترک رهروان ولایت و اصولگرایان بررسی می‌شود

سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت از نشست مشترک هیئت رئیسه فراکسیون‌های رهروان ولایت و اصولگرایان مجلس به‌ منظور بررسی چگونگی طرح سؤال از رئیس‌جمهور در روزهای آتی خبر داد.
 

شجاعی‌ کیاسری:

سؤال از رئیس‌جمهور در نشست مشترک رهروان ولایت و اصولگرایان بررسی می‌شود

سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت از نشست مشترک هیئت رئیسه فراکسیون‌های رهروان ولایت و اصولگرایان مجلس به‌ منظور بررسی چگونگی طرح سؤال از رئیس‌جمهور در روزهای آتی خبر داد.

سید‌ رمضان شجاعی‌ کیاسری از نشست مشترک هیئت‌ رئیسه فراکسیون‌های رهروان ولایت و اصولگرایان مجلس در روزهای آینده خبر داد و به باشگاه خبرنگاران گفت: در این نشست مشترک چگونگی طرح سؤال از رئیس جمهور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه یادآور شد: تا این لحظه مکان و زمان دقیق برگزاری این جلسه مشخص نشده است و در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

براساس ماده ۱۹۶ آیین‌نامه داخلی مجلس در صورتی که حداقل یک ‌چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس‌جمهور از وی سوال کنند، باید سوال یا سوالات خود را به طور صریح و روشن و مختصر همگی امضاء و به رئیس مجلس تسلیم کنند و رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ، ارجاع خواهد کرد.

هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی‌شده رئیس‌جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سوال‌کنندگان تشکیل جلسه دهد.
در این جلسه نماینده رئیس ‌جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس ‌جمهور ارائه خواهد کرد.
 
پس از گذشت یک هفته از طرح سوال در کمیسیون یا کمیسیون‌ها چنانچه هنوز حداقل یک ‌چهارم کل نمایندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال یا سوالات آنان را قرائت و فوراً برای رئیس ‌جمهور ارسال کند. این سوال یا سوالات ظرف چهل و هشت ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد. تعداد سوالات نباید از پنج سوال بیشتر باشد و پس از ارسال سوال یا سوالات برای رئیس‌‌جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سوال یا سوالات از دستور نمی‌‌شود.براساس ماده ۱۹۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌‌جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوال یا سوالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سوال یا سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید، مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. 
مدت طرح سوال یا سوالات از طرف نمایندگان منتخب سوال‌ کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس ‌جمهور حداکثر یک ساعت است که طرفین می‌‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در این صورت همه سوالات و پاسخ‌‌ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سوال‌ کنندگان و پاسخ‌ های رئیس‌ جمهور مطرح می‌شود. در نهایت، درباره پاسخ رئیس‌‌جمهور به هر یک از سوالات از نظر قانع‌‌کننده بودن به صورت جداگانه رأی‌ گیری می‌شود. 
  چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس ‌جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود و آن سوال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.